Registratie bestaande abonnee

Ben je abonnee van Kerk & Leven maar heb je nog geen account op de website? Op deze pagina kan je een account aanmaken die je toegang geeft tot de online artikels. Hiervoor heb je je abonneenummer nodig. Deze staat boven de naam van de abonnee op KERK & leven gedrukt.

Ben je nog geen abonnee en wil je je abonneren op Kerk & Leven? Abonneer je hier

Heb je problemen om abonnee te worden? Contacteer de klantendienst

Staat boven de naam van de abonnee op KERK & leven gedrukt
(bedrijf/rusthuis/residentie)
Land
Adres
Adres
Verkoopsvoorwaarden en privacy

Verkoopsvoorwaarden

De Klantendienst van de nv Halewijn zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van Kerk & Leven.  
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de Klantendienst heeft opgegeven. 
Bij de bestelling van een proefnummer moet u een termijn van één week in acht nemen. Elk postadres heeft recht op maximum 3 gratis proefnummers in een termijn van 12 maanden.
Het activeren van een postabonnement neemt gemiddeld 10 werkdagen in beslag.
Het vermelden van een leveringstermijn houdt vanwege de Klantendienst echter geen enkele garantie in.  Een vertraging kan aldus in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Schade en verlies van het product

De klantendienst waarborgt dat de producten in goede staat geleverd worden.  Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en uiterlijk binnen de acht (8) dagen schriftelijk worden gemeld, hetzij per post aan Dienst Abonnementen, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, hetzij via het formulier https://www.kerkenleven.be/form/kerk-leven-niet-goed-ontvangen. Zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard en dient de Klantendienst niet meer tussen te komen in herstel.  De Klantendienst verbindt zich ertoe het beschadigd exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffing en zonder opgave van reden.  Om deze vraag tot herroeping in te dienen volstaat het voor de klant om de klantendienst te contacteren via dienst.parochiebladen@kerknet.be.

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het eerste nummer van het abonnement om ze terug te sturen naar de Klantendienst tegen omwisseling van product of restitutie van het aankoopbedrag.  De klant moet hiertoe onder zijn eigen verantwoordelijkheid de producten terug sturen, onbeschadigd en vergezeld van alle begeleidende documenten naar het volgende adres: Dienst Parochiebladen, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. 

Indien het weekblad overeenkomstig de voorwaarden, binnen de geldende termijn en onbeschadigd en voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd, zal de Klantendienst binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde product de betaling van de klant teruggeven (met uitzondering van de leveringskosten).

De terugzending van het(de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de E-mail van herroeping.

Halewijn betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren).

De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.

Website Website Disclaimer en Privacy

Deze website is eigendom van NV Halewijn
Adres: Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
Telefoon: 03 210 08 11
E-mail: dienst.parochiebladen@kerknet.be
Ondernemingsnummer: BE 0405 998 646
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
NV Halewijn respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt de klant in met de privacy verklaring van Halewijn, zoals het hieronder uiteen wordt gezet. 

Doelstellingen van de gegevensverwerking
NV Halewijn verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten.  Wanneer u zich via de website of per e-mail aanmeldt voor een abonnement, voor volledige toegang tot de webiste, voor de aankoop van een publicatie, voor het ontvangen van een nieuwsbrief of voor elke andere vraag of bemerking, dient u uitdrukkelijk gegevens mee te delen.  
Andere gegevens worden door onszelf op een geautomatiseerde manier verzameld door cookies en andere systemen die informatie verzamelen.  De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden opgenomen en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verwerker van de persoonsgegevens, de NV Halewijn. 
Gegevens worden bij Halewijn.be niet langer bewaard dan nodig om uw bestelling of verzoek te kunnen uitvoeren of uw abonnement te beheren en periodiek te vernieuwen.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan partners van NV Halewijn, behoudens wanneer nodig voor de uitvoering van uw bestelling en uitsluitend daarvoor.
 
De gegevens die worden verwerkt
Wanneer u zich abonneert of op de website registreert, moet u persoonsgegevens doorgeven. Daartoe slaan we de volgende informatie op: naam en voornaam, aanspreektitel, e-mail adres, postadres en een telefoonnummer.  Deze gegevens worden verwerkt om uw abonnement te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te houden over de verwerking ervan en de periodieke vernieuwing. We geven uw gegevens enkel aan derden wanneer dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bezorgdiensten.  Wij eisen van de derden waarmee we samenwerken om uw bestelling uit te voeren dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.  
 
Recht op inzage en correctie
U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens in ons bestand.  U kunt zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiertoe een e-mail sturen naar dienst.parochiebladen@kerknet.be waarna gevolg zal worden gegeven aan uw verzoek. 
De verwerking van persoonsgegevens door Halewijn.be is onderworpen aan het Belgische recht en meer specifiek de Wet van 8 december 1992 (de "Privacywet") en de Algemene Verordening Persoonsgegevens EU 2016/679 van 27 april 2016.  De aankoop van onze producten en het gebruik van onze website houdt uw toestemming in met ons privacybeleid.  Ons privacybeleid kan worden aangepast. De wijzigingen worden automatisch van kracht na de publicatie ervan online op onze website. 
 
Cookies
Kerkenleven.be kan gebruik maken van cookies. Bij een bezoek aan de website kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw PC, laptop, smartphone of tablet of die toegang verkrijgen tot de informatie die reeds op uw apparaten is opgeslagen. Deze bestanden bestaan uit cookies (en overige technieken).
Wat zijn cookies: cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt of onze website bezoekt. 
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
 
Google Analytics
Kerkenleven.be kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Daardoor kunnen wij statistieken verzamelen over het gebruik van onze website en onze diensten door abonnees en andere gebruikers. Door dit te meten kunnen wij ons aanbod blijvend verbeteren. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, en meer bepaald het privacy beleid van Google Analytics.
 
Sociale media
Op de website kerkenleven.be zijn knoppen aangebracht om de inhoud van Halewijn.be te kunnen delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter of Instagram. De broncode wordt door de betrokken sociale media zelf aangeleverd. Deze codes plaatsen een cookie.  Lees de privacy verklaringen van Facebook, Twitter of Instagram om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via de cookies verwerken.
Als u niet wilt dat websites cookies op jouw apparaten opslaan, kunt u uw browserinstellingen aanpassen.  U kunt uw browser zo instellen dat hij alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. U kan reeds geplaatste cookies verwijderen.  Let wel, als u geen gebruik wilt maken van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze diensten op de website naar behoren werken.
 
Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.  Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van de opvraging en de gegevens die de browser van een gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyse van bezoek en klikgedrag op de website waarmee wij de werking van de website en ons aanbod optimaliseren.
 
Toepasselijk recht
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.