Website Disclaimer, Verkoopsvoorwaarden en Privacy

Deze website is eigendom van NV Halewijn
Adres: Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
Telefoon: 03 210 08 11
E-mail: dienst.parochiebladen@kerknet.be
Ondernemingsnummer: BE 0405 998 646
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
NV Halewijn respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt de klant in met de privacy verklaring van Halewijn, zoals het hieronder uiteen wordt gezet. 
 Doelstellingen van de gegevensverwerking
NV Halewijn verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten.  Wanneer u zich via de website of per e-mail aanmeldt voor een abonnement, voor de aankoop van een publicatie, voor het ontvangen van een nieuwsbrief of voor elke andere vraag of bemerking, dient u uitdrukkelijk gegevens mee te delen.  
Andere gegevens worden door onszelf op een geautomatiseerde manier verzameld door cookies en andere systemen die informatie verzamelen.  De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden opgenomen en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verwerker van de persoonsgegevens, de NV Halewijn. 
Gegevens worden bij Halewijn.be niet langer bewaard dan nodig om uw bestelling of verzoek te kunnen uitvoeren of uw abonnement te beheren en periodiek te vernieuwen.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan partners van NV Halewijn, behoudens wanneer nodig voor de uitvoering van uw bestelling en uitsluitend daarvoor.
 De gegevens die worden verwerkt
Wanneer u zich abonneert, moet u persoonsgegevens doorgeven.  Daartoe slaan we de volgende informatie op: naam en voornaam, aanspreektitel, e-mail adres, postadres en een telefoonnummer.  Deze gegevens worden verwerkt om uw abonnement te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te houden over de verwerking ervan en de periodieke vernieuwing.  We geven uw gegevens enkel aan derden wanneer dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bezorgdiensten.  Wij eisen van de derden waarmee we samenwerken om uw bestelling uit te voeren dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.  
 Recht op inzage en correctie
U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens in ons bestand.  U kunt zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiertoe een e-mail sturen naar dienst.parochiebladen@kerknet.be waarna gevolg zal worden gegeven aan uw verzoek. 
De verwerking van persoonsgegevens door Halewijn.be is onderworpen aan het Belgische recht en meer specifiek de Wet van 8 december 1992 (de "Privacywet") en de Algemene Verordening Persoonsgegevens EU 2016/679 van 27 april 2016.  De aankoop van onze producten en het gebruik van onze website houdt uw toestemming in met ons privacybeleid.  Ons privacybeleid kan worden aangepast. De wijzigingen worden automatisch van kracht na de publicatie ervan online op onze website. 
 Cookies
Kerkenleven.be kan gebruik maken van cookies. Bij een bezoek aan de website kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw PC, laptop, smartphone of tablet of die toegang verkrijgen tot de informatie die reeds op uw apparaten is opgeslagen. Deze bestanden bestaan uit cookies (en overige technieken). Hier kan u de gebruikte cookies raadplegen.
 Google Analytics
Kerkenleven.be kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Daardoor kunnen wij statistieken verzamelen over het gebruik van onze website en onze diensten door abonnees en andere gebruikers. Door dit te meten kunnen wij ons aanbod blijvend verbeteren. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, en meer bepaald het privacy beleid van Google Analytics.

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Halewijn.be en op elke bestelling en verkoopovereenkomst tot stand gekomen tussen kerkenleven.be en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat Halewijn.be langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding door de klant van het aanbod en de bevestiging van de betaling door de klant aan Halewijn.be. Halewijn.be zal onverwijld aan de klant een bevestiging sturen van de ontvangst van de bestelling.

Prijzen in de webwinkel

Alle op deze website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van zetfouten.

Er kan enkel worden betaald in Euro. De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek van de website. De prijzen geafficheerd op de website kunnen aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende prijs op het moment van de registratie van de bestelling. Kortingen, promotieprijzen en acties voor onze producten en diensten (boeken, tijdschriften, ...) zijn niet onderling cumuleerbaar.

Betaling

De prijs is te betalen onmiddellijk bij de bestelling via één van de aangeboden betaalmiddelen op het ogenblik van de bestelling. Voor het afrekenen van zijn bestelling wordt de klant doorgestuurd naar het beveiligde betaalplatform Mollie.com. De bestelling is pas definitief en aanvaard door kerkenleven.be wanneer het platform voor beveiligde bankbetaling de betaling van de transactie heeft bevestigd aan kerkenleven.be en waarbij aan de klant eveneens een e-mail bevestiging wordt gestuurd. In geval van weigering door de het platform van beveiligde bankbetaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en wordt de klant ingelicht via e-mail. De informatie over uw bestelling is het voorwerp van verwerking door het platform Mollie en kadert binnen de uitvoering van de transactie en binnen de bestrijding van fraude met een bankkaart.

Leveringstermijn

kerkenleven.be zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan kerkenleven.be heeft opgegeven. Leveringen in België worden met bekwame spoed en meestal binnen de 10 werkdagen na bestelling bij de klant geleverd. Het vermelden van een leveringstermijn houdt vanwege kerkenleven.be echter geen enkele garantie in. Een vertraging kan aldus in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding door kerkenleven.be of tot de ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of over het product of gebreken in het product moeten binnen korte tijd en zonder dralen bij Halewijn.be worden ingediend. De klacht moet volledig zijn, duidelijk omschreven en bij voorkeur gedocumenteerd met bv. foto's. De klachten zullen met bekwame spoed door Halewijn.be worden beantwoord en het gepaste gevolg zal eraan worden gegeven. De klant zal in elk geval een bericht krijgen van ontvangst van de klacht een een indicatie van de termijn waarbinnen op de klacht zal worden geantwoord. Halewijn.be en de klant verbinden zich ertoe om - alvorens gerechtelijke of alternatieve stappen te ondernemen, in onderling overleg te proberen om tot een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een oplossing komen zijn uitsluitende de rechtbank van Antwerpen bevoegd, om kennis te nemen van het geschil - ongeacht de woonplaats van de klant of de plaats van de levering - en zal uitsluitend het Belgische recht van toepassing zijn.

In geval van een geschil kan de klant ook van het Online-Dispute-Resolution platform (http://ec.europa.eu/odr/) dat erop is gericht om de klant en de verkoper zowel bij nationale als bij grensoverschrijdende koop/verkoop toe te laten hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte wijze te beslechten. Het betreft een online procedure waarvan de 4 belangrijkste stappen de volgende zijn:

1) Consument vult een klachtenformulier in.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een geschillenorgaan zal kiezen.

3) Van zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit dat dat geschillenorgaan de klacht zal behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar dat geschillenorgaan.

4) Het geschillenorgaan handelt de zaak volledig online af en deelt u het resultaat mee binnen de 90 dagen.

Het nationaal contactpunt voor België is het volgende: odr@eccbelgium.be.

Schade en verlies van het product

Kerkenleven.be waarborgt dat de producten in goede staat geleverd worden. Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en uiterlijk binnen de acht (8) dagen schriftelijk aan Halewijn.be worden gemeld, zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard en dient Halewijn niet meer tussen te komen in herstel. kerkenleven.be verbindt zich ertoe het beschadigd exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd. De aansprakelijkheid van kerkenleven.be kan nooit hoger zijn dan de prijs van het product in kwestie.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffing en zonder opgave van reden. Om deze vraag tot herroeping in te dienen volstaat het voor de klant om de klantendienst te contacteren via dienst.parochiebladen@kerknet.be. De klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar kerkenleven.be tegen omwisseling van product of restitutie van het aankoopbedrag. De klant moet hiertoe onder zijn eigen verantwoordelijkheid de producten terug sturen naar het volgende adres: Halewijn NV, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Indien de producten overeenkomstig de voorwaarden, binnen de geldende termijn en onbeschadigd noch gebruikt aan kerkenleven.be worden teruggestuurd, zal kerkenleven.be binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde product de betaling van de klant teruggeven (met uitzondering van de leveringskosten). De terugzending van het(de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de E-mail van herroeping. Halewijn betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren). De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.

Kopiëren van producten

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Uitgeverij Halewijn.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

CIM Internet
Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het  logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op uw harde schijf. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De gegevens die verzameld worden in het kader van deze studie zijn volledig anoniem. Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze studie. Het CIM waakt erover dat bij de verwerking van de gegevens alle GDPR voorschriften worden gerespecteerd.

Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

 Sociale media
Op de website kerkenleven.be zijn knoppen aangebracht om de inhoud van Halewijn.be te kunnen delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter of Instagram. De broncode wordt door de betrokken sociale media zelf aangeleverd. Deze codes plaatsen een cookie.  Lees de privacy verklaringen van Facebook, Twitter of Instagram om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via de cookies verwerken.
Als u niet wilt dat websites cookies op jouw apparaten opslaan, kunt u uw browserinstellingen aanpassen.  U kunt uw browser zo instellen dat hij alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. U kan reeds geplaatste cookies verwijderen.  Let wel, als u geen gebruik wilt maken van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze diensten op de website naar behoren werken.
 Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.  Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van de opvraging en de gegevens die de browser van een gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyse van bezoek en klikgedrag op de website waarmee wij de werking van de website en ons aanbod optimaliseren.
 Toepasselijk recht
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.